MRÁZEK, D. Napájecí zdroje elektronických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Murina, Milan

Student prostudoval principy spínaných zdrojů. Na základě teoretického rozboru navrhl konkrétní schéma spínaného zdroje. Obvodová koncepce zdroje je založena na aplikaci pulsně-šířkové modulace. Navržený zdroj realizoval a provedl měření parametrů navrženého a realizovaného zdroje. Při systematičtějším přístupu by mohlo být řešení práce na vyšší úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Sedláček, Jiří

Bakalářská práce studenta Dalibora Mrázka se zabývá návrhem a realizací spínaného napájecího zdroje s nastavitelným výstupním napětím v rozsahu 10 až 30V a výkonem 50 W. Úvodní část práce se zabývá teoretickým rozborem a obecnými vlastnostmi spínaných napájecích zdrojů. Druhá část práce obsahuje návrh obvodové koncepce a dílčích obvodů spínaného zdroje. Poslední část práce se zabývá realizací navrženého spínaného zdroje a obsahuje i výsledky měření parametrů navrženého a realizovaného zdroje. V závěru práce autor diskutoval dosažené parametry naměřené na realizovaném spínaném zdroji a zhodnotil celkové výsledky své práce. Podle dosažených výsledků lze konstatovat, že zadaný úkol splnil i když některé části zdroje (transformátor, napájení řídícího obvodu) lze dále optimalizovat. Po stránce grafické a formální však k ním mám výhrady, práce obsahuje větší počet tiskových chyb a formálních nepřesností, kvalita některých obrázků a schémat také zasluhuje výtku.

Navrhovaná známka
C
Body
72

eVSKP id 14589