MATYÁŠ, P. Optické příjimače s moderními obvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Student podle zadání provedl návrh, simulaci a realizaci dvou exemplářů optických příjimačů. Při vypracování se měl zaměřit na dosažení velké šířky pásma příjmaného signálu. Výsledky práce ukazují možnosti realizace při současně dostupné součástkové základně. V práci se vyskytují formální nedostatky. Jmenovitě jsou to neshody v označení obvodových prvků v textu, schématech a výsledcích simulací, nevhodně použité technické termíny a pravopisné chyby. Nicméně práce ukazuje zajímavé výsledky, které dávají představu o možnostech použitých obovdů. Přípomínku mám k nesprávně interpretovanému výsledku měření fotopřijímače s AD8015. Student určil šířku pásma z doby hrany signálu na výstupu. Neuvážil ale skutečnost, že prodloužení doby hrany je pouze 2 ns vůči vstupnímu signálu. Šířka pásma realizovaného zesilovače bude tedy podstatně větší. Přes uvedené formální nedostatky kladně hodnotím odborný přínos práce a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Murina, Milan

Cílem práce je návrh a realizace optického přijímače se šířkou pásma, která by měla dosáhnout 100 MHz. V úvodní části práce jsou popsány principy přijímačů světelného záření. Práce pokračuje popisem operačních zesilovačů vhodných pro zesílení signálů z fotodiod. Dále autor práce provedl simulace navržených obvodů v programu Tina. K předložené práci mám několik připomínek. Popis součástek by měl být důkladnější s ohledem na předpokládané použití, provádět simulaci pro desítky fF nemá praktický smysl, některé věty nejsou srozumitelné, nejednotnost používaných symbolů, pravopisné chyby, nesprávná interpretace změřených výsledků. I přes výše uvedené nedostatky považuji zadání práce za splněné.

Navrhovaná známka
D
Body
62

eVSKP id 14582