LEMBARD, T. Tříosý senzor úhlové rychlosti pro letecké použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Biolková, Viera

Bakalářská práce studenta Tomáše Lembarda je vcelku logicky rozčleněna do devíti kapitol a má rozsah 33 stran a 3 strany příloh. Součástí bakalářské diplomové práce byla i realizace a ověření funkčnosti měřicího zařízení. Práce je napsána srozumitelným jazykem a čistě graficky zpracována. Postrádám v ní pouze explicitnější vyjádření koncepčního návrhu měřicího zařízení, který by si podle mého názoru zasloužil vlastní samostatnou kapitolu. Jinak jsem v bakalářské práci nenalezl žádné hrubé nedostatky, které by snižovaly její úroveň. Student ve své bakalářské diplomové práci splnil všechny úkoly plynoucí ze zadání. Zvláště oceňuji pracovní úsilí studenta a jeho aktivitu a iniciativu i značnou míru samostatnosti při vlastní realizaci a ověřování funkčnosti měřicího zařízení. Posudek vypracoval odborný vedoucí Ing. Jan Čižmár, CSc., UNOB Brno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Student navrhl, oživil a zkalibroval přípravek pro měření úhlové rychlosti ve třech osách s použitím MEMS snímačů. Obvodové zapojení představuje standardní připojení periferií k MCU. V přívodu napájení k senzorům mohla být použita filtrační tlumivka vzhledem užití spínaného zdroje. Novější varianty obvodu FT232 nevyžadují externí EEPROM. Pro připojení k napájecí síti reálného letounu by byly nutné ochranné prvky na vstupu spínaného zdroje. Z formálního hlediska je text práce konzistentní a v zásadě obsahuje všechny části požadované v zadání. I když probíhal návrh spínaného zdroje v specializovaném programu, tak text měl obsahovat alespoň snímek obrazovky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14573