LACKO, T. Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Láčík, Jaroslav

Student se ve své práci seznámil s principem hřebenových trychtýřových antén a s programem CST Microwave Studio. Dle požadavků jednu z těchto antén navrhl a modeloval v CST Microwave Studio, kde také zkoumal vliv geometrických rozměrů antény na její parametry. Celá práce je zpracována v celku na dobré úrovni, i když v práci chybí diskuze vlivu geometrických rozměrů antény na její parametry. Během řešení práce student zřídka využíval možností konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 11/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Lukeš, Zbyněk

Student se ve své práci zabývá modelování hřebenové trychtýřové antény v programu CST MWS. V rozsáhlém teoretickém úvodu se student zabývá hlavně šířením ve vlnovodech. Tato teoretická část se mi zdá příliš podrobná, u mnoha věcí by stačilo uvést jen odkaz na literaturu. Značná část práce se věnuje např. hřebenovému vlnovodu, který však při návrhu hřebenové antény nebyl použit. V práci mi chybí podrobnější rozbor způsobů napájení trychtýřové antény typu koaxial-vlnovod. V práci jsou jen dva obrázky modelované antény, z kterých lze obtížně určit, jak vypadá modelovaná anténa. Simulované proběhy odpovídají teoretickým předpokladům trychtýřových antén. V práci postrádám podrobnější rozbor výsledků, porovnání výsledků s průběhy z jiných softwarů (Ansoft Designer, Comsol Multiphysics,…) popřípadě s měřením reálného vzorku. Po gramatické stránce práce působí nejednotně. Přes tyto výtky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 14570