SŮKALOVÁ, K. Složení mastných kyselin analogů tavených sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Buňka,, František

Celkově zhodnoceno, studentka přistupovala ke své práci odpovědně a svědomitě. Drobnými vadami jsou na některých místech nepřesné formulace s pojmy, které se obvykle pro dané jevy nepoužívají, a také citace vyhlášky 304/2004 Sb., která již byla zrušena a nahrazena. Část formulačních chyb je pravděpodobně dána aktivními automatickými opravami v textovém editoru. Tyto nepřesnosti však vážně nesnižují kvalitu odvedené práce. Na diplomantku mám jednu otázku: Na straně 36 uvádíte, že "Trans oleje se chovají jako nasycené oleje a významně neovlivńují hladinu cholesterolu v krvi". Jste si tímto tvrzení jistá?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Diplomantka Bc. Kateřina Sklenářová se ve své práci věnovala velmi zajímavé a aktuální problematice - sýrovým analogům. Studovala profil vybraných mastných kyselin v analozích tavených sýrů a tento profil srovnávala s profilem mastných kyselin v tucích, které byly použity na výrobu uvedených analogů. V teoretické části práce autorka podala všechny potřebné úvodní informace k zpracovávanému tématu a prokázala, že umí pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou. Praktická část zahrnuje značné množství různorodých experimentů, které autorka s přehledem zvládla a stručně a přehledně popsala. Diplomantka nejdříve připravovala samotné sýrové analogy. Potom z nich extrahovala tukovou složku, testovala a vybírala postup úpravy matrice pro finální analýzu (vhodný typ esterifikace), optimalizovala separační krok - stanovení plynovou chromatografií. Jádrem práce pak byly analýzy pěti vzorků sýrových analogů a pěti vzorků tuků, které byly použity na výrobu zmíněných analogů. Svoje experimenty diplomantka doložila množstvím ilustrativních obrázků, přehledných grafů a tabulek. Výsledky práce zpracovala jasně a přehledně, chybí mi ale jejich větší diskuse, případně porovnání dosažených výsledků s literaturou, je-li to možné. Formální stránka práce má jen menší nedostatky, např.: str.10 - číslování informačních zdrojů není plynulé, po zdroji č.6 následuje hned zdroj č.12 str.45 - nejednotné uvádění chemikálií a přístrojů str.49 - nejednotné psaní metanol a methanol - formulační nepřesnosti. Domnívám se, že diplomová práce Bc. Kateřiny Sklenářové je vcelu zdařilá a působí velmi dobrým dojmem. Práci doporučuji k obhajobě, celkové hodnocení jsem vyjádřila známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24082