ŠČUDLOVÁ, J. Analýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žídek, Jan

Studentka pracovala odborně a systematicky. Splnila cíle deklarované v zadání diplomové práce. Dostala na zpracování relativně složitou problematiku se kterou nebyly na tomto pracovišti předchozí zkušenosti. Přesto dokázala dovést do konce metodiku u dvou typů testů. V zadání byla deklarována analýza tahových tesů. Nad rámec zadání byl analyzován test pro pomalé šíření trhliny, který vyžaduje přesné měření čela trhliny. Studentka pečlivě provedla všechny zadané úkoly ale lze vytknout malý důraz na samostatnou práci. Některé úlohy již mohla navrhnout samostatně. Stejně jako metody interpretace výsledů. Také některé dílčí technické detaily (například jak exportovat obrázky ve vyšším rozlišení) mohla navrhnout sama.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nezbedová, Eva

Posudek vychází ze zadání diplomové práce a hodnotí jednotlivé body zadání. Na závěr je provedeno celkové hodnocení. Vytvoření metodiky pro analýzu videozáznamu tahové zkoušky. Tato část je dobře zpracována včetně analýzy chyb měření. Tvoří stěžejní část předložené práce. Teoretický základ je uveden v teoretické části. V teoretické části je shrnuto rešeršní pojednání o zkoušce tah a stanovení parametrů ze zkoušky tahem, které byly předmětem aplikace navržené metodiky. Bohužel teoretická část obsahuje na straně jedné i kapitoly, které v podstatě s danou problematikou nesouvisí (vztah mezi strukturou a vlastnostmi), na straně druhé chybí bližší vysvětlení ke zkoušce PENT (nesourodé navázání v kapitole lomová mechanika). Tato kapitola by zasluhovala přepracovat tak , aby vysvětlila co je dále předmětem experimentu. Kapitola o aplikaci lomové mechaniky na SCG by mohla zahrnovat creep. Relaxační zkoušky nejsou dále předmětem experimentu a tak bych je nezmiňovala. Aplikace metodiky na deformaci čistého polymeru a polymerního kompozitu. Tyao dvě témata jsou předmětem experimentální části. Experimentální část v úvodu specifikuje použitá zkušební tělesa (tahové a CT těleso), způsob vyhodnocení videozáznamu včetně podrobné analýzy vlivu na přesnost odečtu značek na zkušebním tělese. Postup byl aplikován na elastomerní polyuretan plněný biodegradabilním polyhydroxybutyrátem (1,2, 5 a 10%), jako základ byl vzatý materiál bez plniva. Tento materiál byl použit pro zkoušku tahem a stanovení modulu pružnosti, skutečného napětí a Poissonova poměru. Metodika byla aplikována na další typ tělesa a to PENT za účel stanovení rychlosti SCG, která je důležitým údajem pro předpověď životnosti s využitím MKP. Tyto kapitoly jsou zpracovány na dobré úrovni a to jak po stránce věcné, tak formální. Analýza deformačních vlastností v závislosti na tvaru a objemovém podílu je pojednána v kapitole výsledky a diskuse, kde je též analyzován výsledek měření rychlosti SCG. V práci postrádám výpočet rozložení deformací a napětí do jednotlivých složek. V práci se vyskytuji některé formální chyby, které snižují kvalitu předložené práce (str.15, 34, 35 a 41). Celkové hodnocení Zadání diplomové práce bylo v zásadě splněno. Chybí pouze výpočet rozložení deformací a napětí do jednotlivých složek. Bude, doufám zdůvodněno při obhajobě. Z teoretické části by mohly být vypuštěny kapitoly nesouvisející se zadáním práce. Na místo nich pak by měla být lépe vysvětlena aplikace metodiky na SCG. Ty experimenty, které byly vykonány jsou dobře zpracovány i diskutovány. Pozitivně nutno hodnotit využití zakoupené videokamery a softwaru pro sledování globálních či lokálních deformačních změn. Provedené experimenty umožnily zhodnotit použitelnost metodiky (analýza chyb) a nastínit možnosti jejích modifikací především pro aplikaci na SCG.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24083