KRKOŠKOVÁ, P. EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelka, Ladislav

Posudek vedoucího diplomové práce Jméno diplomanta: Petra Kočí Brno 20. 5. 2010 Posluchačka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Spotřební chemie Petra Kočí se začala pod mým vedením zabývat problematikou diplomové práce v letním semestru šk. roku 2008/2009. Zde navázala na svou bakalářskou práci, kterou pod mým vedením vypracovala ve školním roku 2007/2008. V obou případech byla práce zaměřena na studium radikálových procesů metodou EPR spektroskopie. V rámci diplomové práce se jednalo o výzkum rozpadu různých typů peroxidických sloučenin za vzniku kyslíkatých radikálů, jejich identifikaci metodou t.zv. spin trappingu a využití jejich schopnosti vstupovat do SH2 reakcí s různými typy H-donorů (fenoly, sekundární aminy). Diplomantka si ve velmi krátké době osvojila tak techniku přípravy vzorků, jakož i metodiku měření na EPR spektrometru MiniScope. Výborně si rovněž osvojila techniku spektrální simulace experimentálních EPR spekter, umožňující jednoznačnou interpretaci charakteru studovaných radikálů. Je nutné ocenit její svědomitý přístup k vypracování diplomové práce, jakož i schopnost tvořivého myšlení při současném využití znalostí, získaných při studiu na FCH VUT. Na základě těchto skutečností hodnotím diplomovou práci posluchačky Petry Kočí známkou "v ý b o r n ě (A)" Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. vedoucí diplomové práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučerík, Jiří

Diplomová práce Bc. Petry Kočí "EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin" je napsána pečlivě, s minimálním počtem překlepů, stylisticky je práce na velmi dobré úrovni. Pouze několik málo skutečností snižuje celkově dobrý dojem z práce. První výhradu mám ke kvalitě obrázků, například část textu v obrázku 2 není čitelná, obrázek 3 není označen a jeho kvalita je velmi špatná. Další výhradu mám k citované literatuře. Minimum literatury je citováno z posledních deseti let, velká část je z 60. a 70. let. To pochopitelně nesnižuje kvalitu práce, nicméně, při psaní tohoto typu práce je vhodné čerpat také z "čerstvějších" zdrojů. Poslední výtka se týká použití jednotek energie v kcal/mol (strana 19), vhodnější by bylo vyjádření v kJ/mol. Cíle práce však byly splněny a diplomantka prokázala, že je schopna samostatně zpracovat zadané téma, interpretovat výsledky a z nich pak dělat závěry. Proto doporučuji práci k obhajobě a po jejím obhájení udělení titulu "Ing."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24088