KUDLIČKA, M. Širokopásmový zesilovač pro čítač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Říčný, Václav

Bakalářská práce studenta Miroslava Kudličky splňuje, dle mého soudu, všechny požadavky relativně jednoduchého zadání. To nevyžadovalo hluboké teoretické znalosti, ale hlavní požadavky kladlo na schopnost rutinního obvodového a konstrukčního návrhu, praktické realizace a funkčního ověření navrženého zesilovače. Student se s těmito požadavky vyrovnal vcelku dobře a dle výsledků ověřovacích měření je zesilovač funkční. Návrhová část je poměrně stručná a zjednodušená pro idealizované podmínky Student pracoval samostatně a iniciativně. V průběhu řešení docházel na konzultace dobře připraven s konkrétními dotazy. Jeho bakalářská práce má poměrně malý, nicméně postačující, rozsah. I po formální stránce má vcelku slušnou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Student Miroslav Kudlička měl v rámci své bakalářské prace navrhnout a realizovat širokopásmový zesilovač pro čítač. Poměrně jednoduché zadání bylo komplikováno skutečností, že navržený zesilovač měl být také realizován a funkčně ověřen. Požadavky zadání student nepochybně splnil. Zvolená koncepce zesilovače je správná. Návrhová část je však nadmíru stručná a nerespektuje poměrně vysokou pracovní kmitočtovou oblast - především parazitní vlastnosti použitích pasivních součástek ve zpětnovazební síti operačních zesilovačů, což se zřejmě projevilo potížemi při realizaci (kmitání při nominální hodnotě napájecího napětí a nerovnoměrný průběh kmitočtové charakteristiky).. Rozsah práce je postačující (41 stran včetně 8 stran příloh). Kromě zmíněného zjednodušení návrhu jsem v práci nenašel zásadní věcné chyby. Práce je logicky členěna a její formální úroveň je průměrná. Student prokázal, že je schopen samostatné návrhářské činnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 14566