KOVALČÍK, T. Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Student se zabýval problematikou měření relaxačních časů technikami MR tomografie. Zúčastnil se měření relaxací tkáňových kultur smrku při jejich růstu. Samostatně prostudoval měřicí techniky, přehledně je popsal a vyhodnotil měřená data. Závěry jeho práce jsou zajímavé a jsou součásti výzkumu chování smrkových kultur při kontaminaci různými prvky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Student Tomáš Kovalčík měl za úkol prostudovat problematiku měření relaxačních časů. V úvodní části bakalářské práce popsal princip nukleární magnetické rezonance a mechanizmy relaxace, dále uvedl přehled základních metod pro měření relaxačních časů. V praktické části se student zabýval zejména měřením a vyhodnocením změn relaxačního času T2 v tkáňových kulturách embryí smrku ztepilého v závislosti na kontaminaci tkání různými koncentracemi těžkých kovů. Velmi zajímavou a pro výzkum rostlinných tkání rostoucích ve znečištěném prostředí přínosnou částí práce je měření a vyhodnocení časových změn relaxačního času T2. Práce má logickou strukturu, je dobré grafické úrovně. Použitá literatura je v textu řádně citována, formální zpracování odpovídá normě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 14560