VESELÝ, I. Identifikace parametrů synchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaha, Petr

Zadání diplomové práce mělo široký záběr a vyžadovalo zvládnutí problematiky modelování a identifikace synchronních motorů, dále pak problematiky programování signálových procesorů a metody testování algoritmů přístupem processor-in-the-loop. Dá se říci, že diplomant úspěšně realizoval všechny úkoly popsané v zadání. Výsledky přehledně popsal v diplomové práci, která je napsaná v logickém sledu. Výsledky práce jsou přínosné, protože tvoří část knihovny funkcí pro identifikaci parametrů synchronních motorů, která může být použita v různých aplikacích řízení vyžadujících přesnou znalost parametrů motoru. Diplomant během daného období na vypracování diplomové práce pracoval soustavně a svědomitě. Správně využíval konzultace k vyjasnění některých problémů a k prezentaci jím dosažených výsledků. Diplomant se aktivně zúčastnil konference EEICT 2009, kde přednesl příspěvek na téma řešené v jeho diplomové práci, což svědčí o jeho zájmu a pracovním nasazení. Při realizaci diplomové práce diplomant prokázal výborné inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení A 92 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Veselý, Libor

Cílem diplomové práce bylo seznámení se s modelováním a metodami identifikace parametrů synchronních motorů. Dále navržené algoritmy pro identifikaci parametrů implementovat do signálového procesoru a otestovat metodou procesor-in-the-loop. Téma diplomové práce je náročné jak po teoretické tak po realizační stránce. Diplomová práce je logicky rozdělena do několika kapitol, které jsou dostatečně obsáhlé a popisné. Pouze pár poznámek k formální úpravě: 1. Na str. 43. je uvedeno: " Na následujících grafech jsou průběhy vnitřních proměnných", přičemž na grafech je uveden průběh výstupu. 2. Na str. 44 a 45 nejsou uvedeny popisky os u grafů. 3. Kvalita některých obrázků je slabší. Předložená diplomová práce plně splnila zadání a je na výborné úrovni a svědčí o výborných schopnostech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22344