KOUDELA, O. RAKE receiver pro systém UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Předložená bakalářská práce na téma RAKE receiveru splňuje zadání. Student prostudoval problematiku zpracování signálu v systému UMTS. Dále vytvořil soubor funkcí pro simulaci přijímače typu RAKE. Všechny potřebné funkce jsou propojeny do přehledného uživatelského rozhraní. Navržený program poskytuje možnost nastavení základních parametrů systému UMTS, parametry simulace a přehledně zobrazuje výsledky, i přes drobné chyby ve vlastním kódu. Aplikace pracuje s malým počtem přenesených bitů, takže výpočty chybovosti jsou pouze ilustrativní. Formální stránka práce je na dostačujicí úrovni, studentovi vytýkám nízkou kvalitu převzatých obrázků. Diskuse výsledků by mohla mít vyšší úroveň odborné terminologie. I přes uvedené nedostaky hodnotím práci jako velmi dobrou, protože téma přesahuje rozsah bakalářského studia.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Gleissner, Filip

Bakalářská práce se zabývá popisem systému UMTS, zejména operacím při zpracování signálu. Část práce je věnována samotnému přijímači typu RAKE a popisu jeho základních vlastností. V praktické části je uvedeno několik výsledků simulací pro různý počet cest signálu. Zadání práce bylo splněno jen povrchně. Chybí hlubší rozbor přijímače RAKE a především větší množství požadovaných výsledků, zejména ověření vlastností samotného přijímače a aplikace pro různé parametry přenosového prostředí. Ve vytvořeném grafickém rozhraní lze nastavit pouze velmi malé množství potřebných údajů. Z toho vyplývá nemožnost řádné diskuze dosažených výsledků. Z odborného hlediska má práce solidní úroveň, formálně však obsahuje několik nedostatků. Jedná se především o způsob vyjadřování a nepřesné definice. Prezentace dosažených výsledků by měla mít konkrétnější charakter a větší technickou úroveň. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že zadání bylo celkem obtížné.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 14558