ŠTUKAVEC, K. Mikrokogenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Část "Splnění požadavků a cílů zadání" hodnotím známkou B, protože student nedostatečně rozvedl možné zdroje energie pro MKJ. Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod hodnotím známkou C, protože autor především první části práce převzal strukturu z práce "Technologie pro kogenerační jednotky výkonů kolem 1kWe"-tuto v citaci uvedl. Grafická, stylistická úprava a pravopis hodnotím známkou C, protože některé věty nedávají v celkovém kontextu smysl a chybí seznam použitých symbolů, což velice znesnadňuje orientaci ve výpočtové části/něktré odstavce jsou psány různými fonty/tab. 1 a tab. 3 jsou stejné. Práce s literaturou včetně citací hodnotím známkou C-autor přebírá v některých případech celé odstavce s tím, že pouze zaměňuje slova, aby se vyhnul doslovné citaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29408