ZAHRADNÍK, R. Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Student mohl dříve zrekonstruovat experimentální stanici a tím získat větší počet výsledků měření. Práci kazí netechnické vyjadřování, nesrovnalosti a pravopisné chyby v textu DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čermák, Jan

Cílem práce je rekonstrukce stanice RMAT, která bude sloužit pro zjištění vlivu topografie třecích povrchů na kontaktní únavovou životnost. Diplomant prezentuje konstrukční úpravu stendu a dále výsledky měření nemodifikovaného třecího povrchu při prokluzu 5% a 0%, dále výsledky pro modifikovaný povrch při prokluzu 5% (jen tři stopy). Řešený problém je aktuální a z hlediska průmyslu důležitý. Práce má zajímavý závěr, akterý je ale získaný z malého množství experimentálních dat: s vyšší drsností se snižuje vliv prokluzu na dosaženou dobu do únavového porušení. Autor to vysvětluje zachycováním maziva na nerovnostech, což pozitivně působí na tvorbu mazací vrstvy. Druhé vysvětlení je spojeno s pojmem „hladící proces“. Autor píše, že při prokluzu se drsnosti povrchu po sobě smýkají (což může být podle uvedených obrázků 5-5 pravda), ale neuvádí se žádná kvantifikace. Žádám autora, aby vypočítal a při obhajobě uvedl, v jakém režimu mazání se test provádí při Ra kotouče = 0.4 a Ra kotouče = 0.1, při drsnosti vzorku Ra = 0.1 Práci vytýkám špatnou strukturovanost vět a nedodržování pravidel pravopisu při psaní tvrdého a měkkého I/Y např. na straně 55, ale nejenom tam. Dále autorovi vytýkám netechnické vyjadřování. Např. na straně 47 je napsáno, že plastové trubičky poškodilo UV záření. Jak si tím může být autor tak jist? Nebo str. 20: Neblahý vliv skluzu na odolost proti vzniku pittingu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29400