DUŠEK, M. Řídicí jednotka leteckého motoru - návrh hardware a základní desky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cílem projektu bylo navrhnout základní desku pro univerzální řídicí jednotku ECU. Jelikož práce byla realizována téměř výhradně ve spolupráci s IDC firmy Honeywell a pod konzultačním vedením Ing. Miroslava Krupy, ztotožňuji se plně s přiloženým hodnocením konzultanta. Po formální stránce je práce na kvalitní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce B 16/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dolák, Petr

Předmětem autorovy bakalářské práce je návrh univerzální řídicí jednotky ECU pro letecké motory. Hlavním požadavkem bylo schopnost jednotky řídit elektrickou leteckou turbínu na principu BLDC motoru a do budoucna umožnovala řídit klasickou leteckou spalovací tubínu. Odborná a časová náročnost zadání lehce překračuje nároky na bakalářskou práci proto je pochopitelné, že autor nestihl splnit zadání v plném rozsahu (implementace sběrnice ARINC429 a návrh z hlediska elektromagnetické kompatibility). Vlastní písemná zpráva je dobře čitelná a graficky zpracovaná. V první části práce jsou shrnuty teoretické znalosti o řízení BLDC motorů a bezsenzorového snímání polohy. Hlavním přínosem autora je výběr vhodné metody pro zjišťování polohy, samotný návrh a testování řídicí jednotky v druhé části bakalářské práce. Nicméně v práci chybí rozbor zadání, takže není úplně zřejmé jak byl stanoven počet digitálních a analogových vstupů/výstupů a jak splňují požadavky ze zadá Přesto autor projevil odpovídající znalost v příslušné problematice, Bakalářská práce má velmi dobré provedení a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 11/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 22346