COUFAL, T. Studie vlivu vlastností materiálu na simulaci nárazu hlavy chodce na kapotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Diplomant Bc. Tomáš Coufal pracoval na předložené diplomové práci se zájmem a snahou postupovat v potřebných krocích a dospět k požadovaným výsledkům. Využíval konzultací a pracovních schůzek a přistupoval velice aktivně ke snahám o pokrok v řešení. Obsah práce a rozsah dosažených výsledků tak byl omezen především rozsahem dostupných podkladů a prostředků k řešení, kterých by byl dále schopen v široké míře využít. V průběhu práce se projevoval jako student cílevědomý a pracovitý, schopný pracovat na zadaném úkolu velice intenzivně, a v tomto vidím i jeho velice dobré předpoklady pro další práci v oboru. Cíle dané zadání byly diplomantem dle mého názoru potřebným způsobem splněny, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce Bc. Tomáše Coufala představuje zdárně zpracovanou studii vlivu vlastností materiálu na výsledky výpočtových simulací nárazu impaktoru hlavy na kapotu vozidla. Přehled požadavků daných příslušnými normami a používaných testů v oblasti ochrany chodců i posádky ve vozidle zpracovaný v úvodu práce svědčí o velmi dobré orientaci diplomanta v uvedené problematice. S použitými softwarovými prostředky, postupem vytvoření modelu impaktoru hlavy dospělého člověka, sestavením certifikační zkoušky i modelu dopadu impaktoru na kapotu lze souhlasit, pro účely zadané výpočtové studie se jeví jako vhodně zvolené z dostupných podkladů pro účely studie. Pokud se týká simulace certifikační zkoušky na str.74-77, jeví se její výsledky jako korektní a hodnověrné. Z dále uvedených postupů a vztahů na str. 86-90 i jinde je zřejmé, že se diplomant detailněji seznámil s problematikou materiálových charakteristik a dokáže s nimi potřebným způsobem pracovat. Volba místa dopadu do tzv. "měkkého" místa kapoty a místa s výztuhou je pro daný účel dle mého názoru provedena vhodně, souhlasím i s výběrem hodnot meze kluzu a deformačního zpevnění materiálu pro počítané varianty. Zvládnutí jednotlivých kroků sestavení výpočtového modelu a jeho realizace svědčí o dobré schopnosti práce diplomanta v této ne zcela běžné a poměrně náročné oblasti. Získané výsledky, ukazující na víceméně lineární závislost výsledků na změně obou parametrů jsou užitečné z více pohledů, např. pro odhad nepřesnosti výsledků simulací plynoucí z nepřesné znalosti materiálových charakteristik, jak diplomant také uvádí v závěru. Po formální stránce předložená práce obsahuje některé drobné nedostatky (např. označení jednotky Mpa u popisu vztahu (29) na str.89) atd. Celkově lze ale konstatovat, že diplomová práce je i po formální stránce práce na dobré úrovni. S dosaženými výsledky a uvedenými závěry lze souhlasit. Cíle práce dané zadáním byly diplomantem splněny v požadovaném rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24045