SILESKÁ, S. Ukázkové úlohy pro výuku automatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Davidová, Olga

Bakalářská práce se zabývá vytvořením ukázkových úloh pro kombinační logické řízení a sekvenční logické řízení. Úlohy jsou namodelovány v programu LOGO!Soft Comfort a otestovány pomocí programovatelného automatu. Příklady budou využity ve výuce předmětu Automatizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janečka, Jan

Předložená bakalářská práce se věnuje přípravě úloh pro laboratorní cvičení k předmětu Automatizace. Autorka splnila všechny cíle zadání a práce má logickou stavbu. Chtěl bych jen vytknout práci s literaturou, kdy u některých převzatých obrázků chybí uvést zdroj, ze kterých byly čerpány a zřejmě z nepozornosti autorky práce chybí v textu na str. 18 čísla zdrojů v hranatých závorkách. Praktická část práce, která se zabývá návrhem třech kombinačních a třech sekvenčních úloh, je zpracována zcela správně. Snad jen v blokových schématech by bylo vhodné okomentovat názvy vstupů a v jednom případě i výstupů pro jejich lepší čitelnost. Jelikož jsou příklady plánovány do výuky, bylo by vítané v některých případech uvést názornější obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29437