JORDÁN, J. Vliv cílené modifikace topografie na nedostatečně mazaný kontakt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Student realizoval planované experimenty. Ze získaných výsledků vyvodil původní závěry týkající se utváření mazacího filmu v hladovějícím kontaktu u třecích povrchů s cílene modifikovanou topografií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Náhlík, Luboš

Pan Bc. Jakub Jordán si vybral za námět své diplomové práce atraktivní problematiku vlivu cílené modifikace topografie valivého elementu na nedostatečně mazaný kontakt. Práce se zabývala různými mazacími režimy, problematikou tzv. hladovějících kontaktů a zejména modifikací topografie valivého elementu (zkušebního tělesa), která má zmírnit účinky „hladovění“ u nekonformně zakřivených kontaktů. Práce tématicky zapadá do dlouhodobé úspěšné vědecké a výzkumné činnosti akademických pracovníků Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a navazuje na předchozí diplomové a disertační práce absolventů tohoto ústavu. Diplomant splnil veškeré cíle práce při použití vhodných prostředků. Mezi vytčené cíle práce patřilo zejména: experimentální ověření stabilní dodávky maziva při dlouhodobém provozu, vhodná modifikace kuličky použité při experimentálním měření a samotné experimentální ověření schopnosti modifikovaného tělesa s důlky zmírnit účinky „hladovění“ kontaktů. Předložená práce svědčí o schopnosti diplomanta samostatně pracovat, vyvozovat a technicky správně formulovat závěry z vlastní výzkumné činnosti. Po formální stránce je práce, jenž představuje 54 stran textu, zpracována velmi dobře a svědčí o dobrém diplomantově přehledu a schopnosti se technicky jasně a přesně vyjadřovat. Práce je čtivá, což významně neovlivňují ani řídce se vyskytující formulační kostrbatosti, či někdy nadbytečné opakování technických parametrů experimentálních zařízení či podmínek zkoušek. Řazení jednotlivých kapitol je logické a autor se dopouští jen minima gramatických chyb. Grafická stránka práce je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení A a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29433