KONÍČKOVÁ, T. Analýza akustického signálu pro detekci rychlosti vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cílem bakalářské práce bylo seznámit se z problematikou měření a analýzy akustického signálu jedoucích vozidel k určení jejich rychlosti. V praktické části BP pak naměřit vhodná data a ty poté podrobit analýze a tu poté ověřit. Zadaní BP bylo z podstatné části realizováno, avšak protože bakalářka konzultací využívala sporadicky a postupovala téměř výlučně samostatně, přestože dle zadání měla dílčí kroky konzultovat, tak použitá metoda respektive naprogramovaná utilita pro analýzu naměřeného zvukového signálu byla zvolena-vznikla bez hlubší diskuse. Navíc není zcela dobře v práci popsáno na základě jakých kritérii, což vzbuzuje celou řadu otázek. Naprogramovaná utilita ale rámcově naplňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury E 5/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání B 43/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Beneš, Petr

Úkolem studentky bylo seznámit se s problematikou měření rychlosti vozidel a realizovat zařízení pro měření rychlosti vozidel založené na analýze akustického signálu. Zadání bakalářské práce lze hodnotit po stránce odborné i časové jako středně náročné. Lze konstatovat, že bylo s výhradami splněno. Práce je členěna do devíti kapitol, celkový rozsah práce je 28 stran. Kapitoly se postupně věnují přehledu používaných způsobů měření, vysvětlení principu Dopplerova jevu, využití Fourierovy transformace pro zpracování akustického signálu a stručně je popsán použitý algoritmus analýzy zvukového záznamu. V závěru práce je popsáno uživatelské rozhraní vytvořené aplikace na PC. Za hlavní nedostatky práce považuji velmi stručný rozbor problematiky, zcela chybí diskuze možných variant řešení problému a kriteria výběru použitých algoritmů. V práci použitý algoritmus je sice velmi jednoduchý, ale bohužel i dost nespolehlivý. Rozbor chyb měření v kapitole 7.3 je velmi povrchní a nedůvěryhodný. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, bez gramatických chyb a překlepů. Předložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studentky a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22333