VORÁLKOVÁ, K. Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Jaromír

Cíl formulován dobře, splněn s více rezervami. Téma je vysoce aktuální. Uspořádání práce dobré. Práce je dost popisná. Diplomantka měla více projevit své názory. Chybí zde hlubší analyticko-syntetický pohled. Prokazuje sice jistou znalost problematiky, ale přechody z teorie do praxe využití jsou méně propracované .Její závěry jsou akceptovatelné, byť poněkud obecné. Odkazy na použité zdroje jsou místy méně dovedené. Práce s rezervami splňuje požadovanou úroveň bakalářské práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení uspokojivě/D Vy Vyškově dne 7.6.2010 Vedoucí BP Jaromír Novák

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování D
Splnění požadavků zadání D
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kociánová, Šárka

Téma bakalářské práce je zpracováno velmi dobře, jsou zde rozčleněny pohledy na moc i bezmoc ve vztahu k mimořádným událostem v historii, různým státním zřízením, až po současné pojetí v prostředí demokracie. Autorka logickým postupem poukazuje na možnosti řešení mimořádných událostí záchrannými složkami i civilním obyvatelstvem. Je patrné, že podstata a myšlenka zadání je výborně uchopena, avšak práce postrádá málo vlastních úvah, hypotéz a komentářů. Velmi zajímavá je kapitola "Bezmoc záchranáře z mého pohledu", která je obohacena malým, a přitom velmi zajímavým průzkumem respondentů na danou problematiku. V případě navazujícího magisterského studia v oboru krizového řízení doporučuji toto téma rozvinout a dospět k velmi zajímavým výsledkům na základě místního šetření, např. dotazníkovou formou. V závěru bakalářské práce autorka poukazuje na absenci prevetntivně výchovné činnosti dětí a mládeže ve vzdělávacím systému na školách. Tato činnost je realizována příslušníky HZS a sborů dobrovolných hasičů již v mnoha krajích s pozitivním ohlasem jak ze strany učitelů, tak i žáků základních škol. Doporučuji toto téma podrobněji analyzovat v diplomové práci v případě navazujícího magisterskoho studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28354