JURČEK, P. Návrh na zlepšení průchodnosti výrobního procesu linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Student P. Jurček si vybral poměrně náročné a komplikované téma z oblasti výrobních systémů a řízení výrobního systému. Návrhová část BP se zabývá 2 tématickými okruhy: prostorovou strukturou a dispozicí výrobního procesu a způsobem řízením výrobního systému. Zatímco cíle z oblasti identifikovatelnosti a sledovatelnosti výroby jsou naplněny, komplexnost navrhovaných řešení v okruhu prostorové či půdorysné dispozice organizace linky by bylo vhodné podpořit i jinými než pouze projektově propočtovými metodami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Tomčala, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 13480