MÜLLER, T. Nízkoúrovňové měřicí metody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Pavel

Autor přináší v práci postupy návrhu měřicího zařízení pro měření nízkoúrovňových veličin. Práce obsahuje podrobnou rešerši z odborné literatury, je logicky a systematicky členěna do kapitol. Autor na základě stavu v oblasti nízkoúrovňového měření navrhl úlohu s aspiračním kondenzátorem pro měření koncentrace vzdušných iontů. ZAbýval se teoretickým pohledem na úlohu a na základě zjednodušeného modelu navrhl realizaci měřicího zařízení. Tuto úlohu experimentálně ověřil a výsledky analyzoval i vyhodnotuil. Práce obsahuje drobné formální nedostatky, například interpunkční znaménka v relacích, nepřesnosti v zápise citace literárního zdroje, atd. To však nesnižuje velmi pěknou úroveň práce. Cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu, na několika místech přesahovaly požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Steinbauer, Miloslav

Student se v práci zaobírá postupy při návrhu měřicího systému pro měření nízkoúrovňových veličin, uvádí i rozsáhlou rešerši z odborné literatury. Ve druhé části práce se zaobírá konkrétní aplikací - aspiračním kondenzátorem pro měření ionizace vzduchu. Je uveden rozbor fyzikální funkce této měřicí metody a dále je pospán provedený experiment. Byly změřeny vlastnosti aspiračního kondenzátoru a provedeno měření ionizace vzduchu. Naměřené hodnoty jsou zdokumentovány a statisticky zpracovány z hlediska nejistoty měření. Členění práce je logické, graficky je práce na dobré úrovni, po formální stránce lze vytknout nepřesnosti (boční ampérmetry namísto bočníkové) a občas se vyskytující gramatické chyby. Cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 14591