NEPOR, F. Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Steinbauer, Miloslav

Cílem práce bylo sestavit numerický model světelného systému, sestávajícího z matice výkonových LED. V úvodních kapitolách student shrnuje jednotky a základní vztahy používané ve světelné technice, dále se zabývá principy a metodami numerického modelování světelných úloh. Uvádí rovněž popis používaných metod modelování. Jádrem práce je rozbor úlohy pro modelování speciálního zdroje tvořeného LED uspořádanými v matici. Student navrhl metodu modelování, kterou poté implementoval v prostředí Matlab. Vytvořený program umožňuje v souladu se zadáním optimalizaci rozmístění LED v plošné matici tak, aby bylo dosaženo optimální hodnoty osvětlenosti plochy. Vytvořený program je podrobně komentován, včetně vývojového diagramu. Výsledky simulace ve formě grafů jsou v práci bohatě dokumentovány. Došlo rovněž k experimentálnímu ověření výsledků simulace. Pomocí automatizovaného pracoviště bylo proměřeno osvětlení plochy reálným zdrojem s konfigurací odpovídající simulaci. Získaná experimentální data jsou v závěru práce konfrontována s výsledky simulace. Cíle zadání byly zcela splněny, ani po formální stránce nemám k práci výhrady a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Fiala, Pavel

Student pracoval samostatně a vytvořil návrh s realizací speciálního světelného zdroje. Na základě literární rešerše zvolil postup návrhu zdroje, který realizoval a experimentálně ověřil teoretické výsledky a získané měřením. V práci je několik převzatých obrázků se zhoršenou kvalitou (obr.1, obr.3, atd.), jsou zde nejednotně popsány relace, není příliš srozumitelným zápisem popsán algoritmus návrhu str.25. Popisy a text je psán méně srozumitelně, například str.21, kapitoly 5, 5.1, 5.2 celá strana. V kapitole 3 celé chybí uvedení literárních zdojů ze kterých byly informace převzaty. Citace na konci práce jsou zapsány s formálními nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 14594