POSPÍŠILOVÁ, P. Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Michal

práci považuji za zdařilou oceňuji výběr tématu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A výborně
Přínos a praktické využití návrhu A výborně
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C dobře
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B velmi dobře
Splnění cíle a rozsahu zadání A výborně
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B velmi dobře
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A výborně
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Nezval, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 21205