KLIMENTOVÁ, J. Optimalizace procesu tepelného zpracování LKG legovaných niklem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavloušková, Zina

Diplomantka spolehlivě plnila plán prací, samostatně zpracovala teoretickou část a provedla podstatnou část plánovaných experimentů včetně jejich vyhodnocení. Zvládla v plném rozsahu zadanou problematiku, pečlivě pracovala s literaturou a cíle práce splnila beze zbytku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stránský, Karel

Diplomová práce Bc. Jiřiny Kubicové je vypracována v přiměřeném, doporučeném rozsahu, logicky uspořádána a je napsána čtivým jazykem. Rozsah excerpované literatury činí 25 odkazů, avšak některé z nich nejsou citovány v textu (namátkově např. [5], [6], [13],[15],[23]). Pozitivně lze hodnotit široké spektrum použitch metod zahrnující též Mossbauerrovskou spektroskopii a měření magnetických vlastností. Práce jako celek je na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28324