CHLAD, P. Vizualizace manuálního ovládání modelu manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal potřebné teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu, realizaci a oživení programového vybavení modelu manipulátoru a potřebné vizualizace manuálního ovládání manipulátoru. Konzultací využíval v přiměřené šíři. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta zásadní připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Zadáním práce je realizace manuálního ovládání a vizualizace pro tříosý manipulátor za pomoci programovatelného automatu a zobrazovacího panelu. Zadání práce lze hodnotit jako středně těžké. V rámci práce se student musel seznámit s použitou instrumentací a ovládáním servomotorů, vytvořit program pro PLC a vytvořit vizualizaci. Předložená práce zadání splňuje. Po formální stránce je práce zpracována kvalitně s odpovídajícím rozsahem kapitol. V popisu práce by bylo vhodné uvést, jaká má být funkce navrženého programu, jaké chybové stavy jsou ošetřovány bezpečnostními funkcemi. Dále postrádám vyhodnocení nebo popis ověření navrženého řešení a především návrh laboratorní úlohy, jak ukládá zadání. Celkově se jedná o pěknou práci, která svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 30719