GERTNEROVÁ, M. Hodnocení externalit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Práce přináší komplexní zhodnocení problematiky externalit pro zvolený subjekt. Oceňuji vlastní dotazníkové šetření, které provedla autorka i formulaci určitých návrhů pro zlešení. Pro formulaci obecných závěrů je ale vzorek respondentů poměrně malý, postrádám i kritické a variantní řešení návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hlahůlek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 28317