NAVRÁTILOVÁ, S. Hodnocení investičních záměrů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Autorka zpracovala práci na běžné téma, využívá pro hodnocení pouze standardních metod. Návrhy jsou částečně využitelné pro praktickou aplikaci. Nedostatky spatřuji hlavně ve zjednodušeném pojetí investičního záměru. Protože jde o technologický celek, dá se předpokládat nedeterministické zadání. V závěru autorka jasně nedeklaruje, který ivestiční záměr je lepší, pouze uvádí klady a zápory jednotlivých variant. Pro výpočet jakékoliv investice je stěžejní predikce budoucích tržeb. Proto v obhajobě prosím odpovědět na otázku: Jak by jste postupovala při predikci budoucího vývoje tržeb této investice a proč jste tento postup nepoužila v práci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hammerová, Lucie

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 28318