PELIKÁN, R. Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student vypracoval diplomovou práci na téma digitálních vstupů a výstupů připojitelných k PC přes rozhraní Ethernet. Tyto rozhraní se mají využívat v součinnosti s programovým vybavením jako generátor analogových průběhů a pro měření průběhů analogových veličin. V průběhu práce student provedl literární rešerši, provedl průzkum podobných technických zařízení, navrhnul koncepci měřicí karty což vyústilo v návrh elektronických schémat a realizaci desek plošných spojů. Student zařízení osadil, oživil a vybavil potřebným programovým vybavením. Student splnil požadavky zadání diplomové práce. V průběhu řešení student konzultoval postup prací i koncepci zařízení. Student postupoval samostatně a systematicky. Navrhnuté a realizované zařízení je zdokumentováno v diplomové práci. Tato práce je vhodně členěna a má logické návaznosti. V práci je citována literatura jen u obrázků, v textu chybí citace literárních podkladů. Student navrhnul a realizoval zařízení, čímž prokázal inženýrské schopnosti a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Cílem diplomové práce bylo navrhnout, realizovat a odzkoušet analogovou měřicí kartu s generátorem a s připojením na Ethernet. Diplomová práce je logicky rozložena do pěti základních částí. V první části diplomant popisuje základní rozdělení měřicích karet a uvádí přehled výrobců a typů těchto karet. V této části bych doporučila použití tabulky pro srovnání parametrů jednotlivých typů karet, protože při čtení parametrů v textu je orientace méně přehledná. Druhá kapitola je věnována popisu a vlastnostem modulu RCM 3200 Rabbit Core. Dále následuje popis návrhu měřicí karty, popis navrženého a realizovaného softwarového vybavení karty a programu pro PC. V poslední části diplomové práce je uvedeno otestování funkčnosti realizované měřicí karty a zjištění přesnosti. V této kapitole bohužel diplomant nepoužil vhodné proložení závislosti naměřených absolutních a relativních chyb. Vhodnější je zobrazení trendu vývoje chyby. Navíc průběh absolutní chyby měřicího kanálu na rozsahu 0 - 20 V (viz. obr. 6.9) nekoresponduje s průběhem relativní chyby (obr. 6.10) pro stejný kanál a stejný rozsah. Obdobný problém je pak u průběhů absolutní a relativní chyby generátoru (obr. 6.11 a 6.12). Protože nejsou v příloze ani na přiloženém CD data s naměřenými hodnotami, není možné zjistit příčinu chyby. Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni, vyskytuje se v ní minimum gramatických chyb a překlepů. Pouze v některých částech práce není dodržené formátování odstavců a chybí v práci číslování rovnic. Domnívám se, že diplomant projevil inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 39410