MILOTA, M. Měření frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Student se měl za úkol seznámit s metodami měření frekvence základní harmonické signálu, popsaného časovou řadou, prostudovat používaná řešení a formou simulací ověřit použité algoritmy. Konzultace využíval , přicházel pravidelně a s konkrétními dotazy. V průběhu práce prokázal dotatečnou schopnost práce s literaturou, i když hloubka literárního průzkumu mohla být větší. Ne zcela zapracoval všechny metody, které mu byly při konzultaci doporučeny. Odborné znalosti studenta byly při zpracování práce na úrovni odpovídající stupni Bc studia. Doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Splnění zadání C 38/50
Formální zpracování práce C 14/20
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Havlíková, Marie

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat softwarové prostředky pro měření frekvence vybranými metodami, porovnání získaných výsledků včetně nejistot s literárními zdroji nebo s dostupnými komerčními SW. Předložená bakalářská práce má teoretický charakter, výstupem jsou programové skripty v grafickém prostředí LabVIEW. Student realizoval simulace měření frekvence jak harmonických signálů, tak signálů s obsahem vyšších harmonických složek několika metodami. V kap. Č. 6 je uvedena simulace měření frekvence autokorelační metodou včetně blokového zapojení, ukázky ovládacího panelu a výsledků. V kap. 7 student prezentuje simulaci měření frekvence metodou Zero-crossing, kterou aplikoval na generované časové řady různých signálů. V kap. 8 je popsána simulace fázového závěsu, odpovídající blokové schéma a shrnuty výsledky. Do praktické části bakalářské práce náleží i kap. 9, ve které student simuluje měření frekvence metodou Extract single tone informatition dostupnou v LabVIEW. Dokument je sestaven v logickém sledu, členění kapitol vychází ze zadání práce. Grafické zpracování hodnotím jako standardní. Teoretická část práce vychází z literární rešerše (9 literárních zdrojů), student ale v textu práce neuvádí žádné odkazy na tyto zdroje. Orientace v textu je poněkud obtížná, srozumitelnost je ovlivněna příliš obecným popisem, v textu student nepoužívá symboly měřených parametrů. Chybí rovněž vysvětlivky symbolů v matematických vztazích. Názvy obrázků a tabulek jsou velmi obecné a nevystihují podstatu a v textu na ně chybí odkazy. V grafech nejsou popsány osy, ani uvedeny značky veličin a jejich jednotky. Všechny tabulky v kap. 7 - kap. 9 mají nevyhovující provedení, v záhlaví chybí značky veličin a jednotek, popis měřených parametrů, z tohoto nelze zjistit, jaká data jsou v tabulce obsažena. Interpretace výsledků měření není dostatečně názorná. Není uveden postup při zpracování výpočtu nejistot měření frekvencí. Seznam literárních zdrojů je vypracován v souladu s požadavky vztažné normy. Předložená bakalářská práce odpovídá zadání a z odborného pohledu se od něj výrazněji neodchyluje. Uvedené výtky nemají zásadní charakter. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 30746