NEKULA, V. Řídící a ovládací systém pro briketovací lis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Závěrečná práce bakaláře Víta Nekuly je ukázkou toho, jak se dá na jednoduché elektrické zařízení udělat perfektní řídicí systém. Z původně rozpačitého námětu vzniklo zadání, které pokládám za více, než přiměřeně náročné na bakalářskou práci. Toto se hodnocenému studentovi podařilo díky jeho invenci, důslednosti a dotahování myšlenek do konce. Bakalář využil efektivně celý semestr, rozkrýval schopnosti a možnosti PLC SIMATIC a ovládacího a vizualizačního systému WinCC a dokázal je ve svém projektu elegantně použít. Prokázal tvůrčí samostatnost, zodpovědně docházel na konzultace a efektivně využíval v laboratoři čas neobsazený výukou. Projevil velmi dobrý technický cit a odborné znalosti. Zvláštní potíže se během práce na projektu nevyskytly. Zadání splnil v plném rozsahu. Navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Janda, Karel

Náročnost zadání je odpovídající bakalářské práci. Obsahem byla komplexní automatizační úloha, při které bylo nutno provést jak hardwarový návrh řídicího systému a vizualizace, specifikaci snímačů a akčních členů, tak vlastní tvorbu programu. Programovou část hodnotím velice pozitivně, program pro PLC je přehledný, plně okomentovaný a doplněn vývojovými algoritmy. Použity jsou programovací jazyky LAD a STL. Protože funkce stroje není složitá, není ani program složitý, což považuji za správné. Vizualizace obsahuje kromě standardní části se zobrazením aktuálních hodnot a možností ovládat stroj též sběr a archivaci dat, k čemuž musel student zvládnout příslušné vývojové platformy. Stejně pozitivně hodnotím též ekonomický pohled na návrh řídicího systému a procesní instrumentace, který v praxi hraje významnou roli v rozhodovacím procesu ve výběru nejvhodnějšího řídicího systému a míry automatizace. Z bakalářské práce mi není jasné, zda proběhla realizace. V případě, že ano, ocenil bych praktické informace z oživování a zpětnou reflexi návrhu. V případě, že ne, postrádám informaci, jakým způsobem proběhla simulace. Též by bylo vhodné objasnit, jakým způsobem jste došel k návrhu jednotlivých akčních členů a snímačů, např. proč motor o výkonu 0,55kW? Bakalářská práce má logický sled, využívá správnou terminologii a až na pár anglikanizmů je psána čtivým jazykem. Doporučuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 30749