ŠEBEŇOVÁ, Ľ. Metody určení hodnoty práva in personam na zbývající dobu života určité osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jan

Predloženou diplomovou práci doporucuji k obhajobe a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos pro praktické i teoretické využití A Poznatky diplomové práce a jejich možné praktické využití jsou přínosem pro obor Soudního inženýrství. Praktické využití umožňuje především praktické řešení problému ocenění věcných břemen, a to zejména použité postupy pro výpočet ročního užitku z tržních cen spotřebních surovin pro účely ocenění věcného břemene chovu domácího zvířectva a věcného břemene podílení se na úrodě zahrady.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Při práci s literaturou a zpracování přehledu literatury nedošlo k významnějším rozporům s normou, nutno však poukázat na určité nedostatky - např. tvar vzorce pro výpočet reálné rokové míry neodpovídá tvaru vzorce v citovaném zdroji. Autorka pracovala spíše s podprůměrným množstvím odborné literatury, kdy jde v podstatě o základní učební pomůcky a nekomentované právní předpisy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je přehledně a logicky členěna, grafické zpracování je v porovnání s jinými pracemi tohoto druhu na průměrné úrovni. Obrázky, grafy a tabulky jsou řádně označeny a popsány. Jazyková a odborná úroveň je dobrá, překlepy a chyby v textu se téměř nevyskytují.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle diplomové práce byly splneny v celém rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Více než polovina teoretické části diplomové práce se zabývá věcnými břemeny zejména ve smyslu jejich legislativní úpravy. Je zpracována přehledně a srozumitelně, její úroveň však snižuje malé množství použité literatury. Zcela chybí zdroje z oblasti občanského práva, přestože by se jejich použití, obzvláště při pojednání vzniku a zániku věcných břemen, dalo považovat za vhodné. Kapitola 1.7 je zaměřena na teoretické pojetí oceňování věcných břemen. Tato problematika je rovněž zpracována přehledně a v dostatečném rozsahu, výraznějšími nedostatky trpí pouze podkapitola věnovaná administrativní ceně věcného břemene, do které je bez uvedení důvodu zahrnut rovněž odstavec o výnosovém oceňování nemovitostí.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V analytické části jsou oceňovány věcná břemena dle zadání diplomové práce. Ocenění je zpracováno nápaditě a důsledně, často jsou prezentovány vlastní názory a úvahy. V práci je uplatněno několik způsobů výpočtu ročního užitku oprávněného, popřípadě ztráty povinného, vždy v závislosti na charakteru oceňovaného věcného břemene. Výsledkem je poměrně zdařilé stanovení obvyklé ceny věcného břemene, které je v závěru analytické části porovnáváno s cenou administrativní.
Odborná úroveň diplomové práce B Po odborné stránce je diplomová práce zdařilá, autorka správně používá odbornou terminologii a nepřesnosti v textu se vyskytují pouze v zanedbatelné míře.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cupal, Martin

Práce byla napsána důkladně až na některé nepřesnosti a zjednodušení a lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Vyskytuje se horší kvalita tisku nebo se jedná o naskenované grafy a obrázky.
Odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje několik nepřesností a překlepů, ale jinak je odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na dobré úrovni. Bylo by však vhodné uvádět i strany citované literatury a především u vymezení pojmů nestačí pouze uvést pramen ve větě, ale důsledně citovat jednotnou formou a vše.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C V kapitole 2.6.2. autorka uvádí koeficienty na úpravu ceny, přičemž se však jedná o úpravu nájemného !
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37292