SLAVÍK, T. Řízení výkonu spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Diplomová práce pojednává kvalitním způsobem o metodách řízení výkonu spalovacích motorů. Autor přehledně sepsal dosavadní teoretické poznatky a provedl velké množství simulací, pro které si osvojil širokou škálu specializovaných softwarových nástrojů mimo rámec běžné výuky, což si zaslouží ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Závěrečná práce se zabývá řízením výkonu spalovacích motorů. Náplní první části je úvod do problematiky a její teoretický rozbor. Dále autor detailně popisuje jednotlivé metody řízení a objasňuje jejich výhody a nevýhody. V posledním bloku je pomocí numerických simulací zkoumán rozdílný vliv řízení výkonu motoru škrticí klapkou a vynecháváním cyklů na chod motoru a torzní vibrace klikové hřídele. Za tímto účelem si autor sestavil vlastní dynamické modely, provedl simulace pro zjištění indikátorových diagramů pro různé režimy a navrhl vhodné algoritmy samotného řízení. I přes drobné chyby se jedná o velmi dobrou práci s širokým záběrem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28349