HRUBÝ, J. Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Student přistupoval k řešení komplikované problematiky rázového namáhání přední části automobilu samostatně a velice zodpovědně. Práce vznikla ve spolupráci s vývojovým centrem podniku ŠKODA-Auto, které poskytlo celou řadu podkladů včetně geometrického modelu reálného automobilu a kde student prováděl příslušné výpočty deformace a napjatosti. Pro napjatostní a deformační analýzy bylo použito metody konečných prvků v explicitní formě, jmenovitě programu PAM CRASH. Za nejvýznamější výsledek považuji posouzení klasických přístupů soudního inženýrství používaných k vyjádření poškození vozidla, jmenovitě korelační metody a metody energetického rastru z pohledu současných možností výpočtové mechaniky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studijního programu. Autor prokázal dostatek aplikačních schopnosti a na základě znalostí získaných studiem je schopen samostatně řešit inženýrské úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28347