FIALA, R. Měření impedancí s vyhodnocováním nejistot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Diplomant měl za úkol seznámit se s vyhodnocováním nejistot v obecné rovině a aplikovat metodiku na konkrétní měření impedancí měřičem LCR Agilent 4263B. Součástí diplomové práce byl návrh laboratorní úlohy pro kurs MEMT a vypracování metodických postupů pro studenty při určování nejistot měření indukčností daným měřičem v různých měřicích modech. Komunikace diplomanta a vedoucí diplomové práce probíhala formou pravidelných ústních konzultací. Diplomant se dostavoval ve sjednaných termínech, měl připravené konkrétní dotazy, vedl aktivní dialog a věcně argumentoval. Vyjadřovací schopnosti diplomanta jsou velmi dobré. Diplomant prokázal rovněž dobré jazykové znalosti a nemá problém pracovat s cizojazyčnou technickou literaturou. Teoretické znalosti z oblasti vyhodnocování nejistot měření dokázal prakticky realizovat pro náročnější a složitější postupy. Diplomant pracoval po celou dobu samostatně a systematicky. Kladně hodnotím zejména zodpovědný přístup k řešení zadaných úkolů, pracovní nasazení a korektní jednání. O stavu rozpracovanosti diplomové práce jsem byla průběžně informována. V průběhu řešení se diplomant nedostal do časové tísně a práci odevzdal v řádném termínu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zavřel, Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá vyhodnocením standardních nejistot přímého měření impedancí. Toto zadání se dá považovat za středně náročné, neboť v dnešní době je k dispozici dostatečný počet pramenů umožňujících zdárné zvládnutí této problematiky. Zároveň však vyžaduje širší teoretické znalosti problematiky měření, které jsou zejména potřebné pro nalezení co největšího počtu vlivů působících na výsledek měření. Po obsahové stránce práce splňuje všechny body zadání a svědčí o orientaci studenta v problematice. Autor správně pracuje s jednotlivými literárními prameny, po formální stránce splňuje všechny požadavky. Jediné, co snižuje výsledný kredit práce je návaznost jednotlivých kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou sice poskládány v logickém sledu, ale chybí jejich hlubší provázání. Zejména v 2. a 3. kapitole se čtenář setkává s jednotlivými definicemi základních pojmů bez detailnějšího vysvětlení jejich vzájemné návaznosti. Čtenář, který se přesně neorientuje v této problematice postupně ztrácí orientaci. Dále v závěru práce chybí protokol o provedeném měření. Avšak i přes tento nedostatek se dá práce celkově hodnotit jako velmi dobrá, v níž autor prokázal inženýrské schopnosti a s plnou odpovědností ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 30739