BARILOVÁ, J. Srovnání vybraných způsobů ocenění bytů v Brně Černých Polích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Rozsah práce je velký, přesto jsou výsledy prezentovány přehledně. Práce je vypracována svědomitě, adekvátně zvolenými metodami. V analytické části mohly být ještě ceny přepočteny na 1m2 podlahové plochy. V závěru jsou přehledně uvedeny výsledky, vč. formulací vlastních závěrů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je obsáhle popsána lokalita Černých Polí, jsou uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, byla shromážděna a vyhodnocena databáze pro každou z velikostí bytů. Použity byly adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je obsáhlá a na dobré odborné úrovni, v práci jsou uvedeny podstaty jednotlivých vybraných oceňovacích metod.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s byty o různé velikosti v lokalitě Černá Pole.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Autorka prokázala chopnost zorientovat se v odborné literatuře. Neshledala jsem žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna ilustrativními grafy a přehlednými tabulkami. Text je bez stylistických chyb.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Diplomová práce obsahově i formálně splňuje zadané cíle, i všechny nároky kladené na diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka zadaný cíl diplomové práce splnila.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Teorie je velmi obsáhlá, zabírá zbytečně velmi široké spektrum a nepřiměřeně zabíhá do detailů.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B V diplomové práci mohlo být provedeno statistické ověření dat vstupujících do databáze a následně do výpočtu.
Obtížnost a správnost řešení C V diplomové práci chybí porovnání cen bytů vzhledem k podlahové ploše (tj. cena bytu za 1 m2). Vzhledem k tomu, že majitelé některé byty skutečně pronajímají, mohlo být skutečné nájemné zmíněno a použito při výpočtu výnosové metody.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňované metody použité v diplomové práci jsou v praxi běžně užívány, pro praktické využití je diplomová práce velice úzce lokalizována.
Odborná jazyková úroveň A Odpovídá danému tématu a rozsahu práce.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemná a grafická úprava diplomové práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37296