ŠAMAJ, V. Návrh zavěšení náprav experimentálního vozidla skupiny B [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rasch, František

Diplomová práce pana Šamaje porovnává kinematiku náprav závodních automobilů. Úvodní část je zaměřena na popis zavěšení kola z hlediska možných více čí méně používaných řešení. Dynamiku vozidel a kinematiku náprav student popisuje v kapitolách 8 a 9. Dále pak následuje objasnění pojmu „skupina B“ v kontextu a porovnáním s ostatními automobily. Programu ADAMS je věnována další kapitola diplomové práce. Závěr je věnován modelování a výpočtu kinematických veličiny závodního automobilu Ford RS200. Diplomant ke zpracování diplomové práce přistupoval svědomitě, samostatně a prokázal schopnost využít znalosti získané během studia ke zvládnutí úkolu, které byly na něj kladeny. Nedostupnost soutěžních automobilů se však projevila na kvalitě a přesnosti vypočtených veličin. Nebylo možno použít moderní metody pro digitalizaci zavěšení vozidlových náprav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Šamaje je zaměřena na zpracování přehledu zavěšení náprav závodních automobilů skupiny B. Cílem práce je porovnat kinematické veličiny dříve a dnes používaných náprav soutěžních vozidel. První část práce pojednávající obecně o typech zavěšení, kinematice zavěšení lze označit jako kompilační. Další kapitola se věnuje obecně systému Adams. Poslední část je již věnována přímo rozboru kinematiky zavěšení konkrétních dvou závodních vozidel. Podle mého názoru je kompilační část práce zbytečně rozsáhlá. Výhrady bych měl k použití některých obrázků, které svým rozlišením a kvalitou scanu do diplomové práce téměř nepatří. V diplomové práci není přesně popsáno jakým způsobem byly získány jednotlivé souřadnice kinematických bodů, přesto se domnívám, že bez opravdu přesného změření těchto bodů (což provedeno nebylo) lze hodnotit kinematiku zavěšení jen velice obtížně. Tato diplomová práce je dobře srozumitelná a členěná. Obecně lze říci, že zadání diplomové práce bylo v podstatě splněno. Ambice práce byly patrně vyšší, avšak i vzhledem k účasti studenta na výměnném pobytu v Rakousku v rámci projektu Erasmus se nepodařilo provést všechny analýzy jak bylo původně plánováno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 13522