IŠTÓK, B. Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu neurčitou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jan

Práci doporučuji k obhajobě. Jedná se o průměrnou diplomovou práci a navrhuji celkové hodnocení dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Citace použité v práci jsou provedeny v souladu s normou, taktéž i přehled literatury, vyjma citací zákonů. Autor pracoval spíše s podprůměrným množstvím odborné literatury (jde v podstatě o základní učební pomůcky).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce byla zpracována přehledně, textová část je v porovnání s jinými pracemi tohoto druhu na průměrné úrovni. Obrázky jsou řádně označeny a popsány, u části tabulek chybí označení a popis.
Splnění cíle a rozsahu zadání C Práce obsáhla všechny aspekty vymezené zadáním, ovšem vlastní zpracování tématu je průměrné vzhledem k ostatním pracem tohoto druhu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část diplomové práce je přehledná, stručná a zabývá se pojmy, zákony a výpočty týkající se řešené problematiky. Kromě výše uvedených skutečností je v teoretické části vystihnuto vše nezbytné postačující k vypracování analytické části práce.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň diplomové práce je na průměrné úrovni v porovnání s ostatními posuzovanými pracemi.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C V analytické části jsou drobné rozpory v druhu pozemků na str. 39 , kde autor práce uvádí, že pozemky p. č. 4744/5, p. č. 4744/36, p. č. 4744/38 a p. č. 4744/40 jsou pozemky stavební a na str. 40 uvádí, že e jedná o pozemky zemědělské určené územním plánem k zastavění. Taktéž na str. 40 a 41 u pozemků uvedených v tabulce č. 10 a č. 11. Pro přehlednost výpočtů věcných břemen by v tabulce měl být uveden výpočet součtu výměr ploch pozemků omezených věcnými břemeny. Běžně se tento výpočet provádí pro každé věcné břemeno a konkrétní pozemek samostatně. Autor práce správně stanovil zjištěnou cenu a tržní cenu obvyklou věcných břemen za použití teoretických východisek z této diplomové práce. Analytická část práce je mírně nepřehledná a to z důvodu použití velkého množství tabulek.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Poznatky diplomové práce a jejich možné praktické využití je možno využít ve znalecké činnosti.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni, může sloužit k zorientování se v problematice oceňování věcných břemen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, v souladu se zadáním; ne zcela byl dodržen cíl práce - v závěru není jasně uvedený navržený optimální postup pro ocenění věcných břemen.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k řešení zadaných problémů je adekvátní, teoretická část byla zpracovaná podrobně, na dostatečné úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Podklady a vstupní data jsou zpracována odpovědně a systematicky. Ocenění bylo provedeno odpovídajícími metodami.
Obtížnost a správnost řešení C Autor si pro svou práci vybral složitou problematiku, celkový přístup je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce je přínosná pro orientaci v problematice věcných břemen.
Odborná jazyková úroveň B Autor používá odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Grafická úprava je na dobré úrovni, v textu jsou místy stylistické a gramatické chyby, tabulky jsou přehledné.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37295