NERUŠIL, O. Standardy výcviku obsluhy rozvoden a transformoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce se zabývá analýzou výcvikového procesu pracovníků vn rozvoden společnosti Semperflex Optimit, a.s. V úvodní části práce je shrnut současný stav systému výcviku pracovníků ve společnosti zadavatele. V kapitole 4 jsou analyzovány možnosti přípravy pracovníků a v kapitole 5 je navržen inovovaný plán průběžné přípravy pracovníků vn. V kapitole 6 je provedeno závěrečné shrnutí. Téma práce je, vzhledem k praktickým zkušenostem s chybami pracovníků na zařízení vn a vvn, které mívají kromě velkých finančních škod i následky na zdraví či životech osob, velmi aktuální. Bohužel kapitola věnovaná sestavení optimální skladby výcviku těchto pracovníků je velmi stručná a neobsahuje žádnou metodiku, podle které byly plány sestaveny. K práci mám následující připomínky: - práce obsahuje překlepy a gramatické chyby - některé věty na sebe nenavazují či nedávají smysl - např. text v kap. 2, str. 22, atd. - kapitola 6.2 - název kapitoly neodpovídá, jelikož práce žádné nové vědecké poznatky nepřináší - v práci je velmi málo odkazů na použité zdroje

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 32/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Novák, Jan

Bakalářská práce byla zpracována dle zadání. Obsahově je koncipována správně, je zřejmý kvalitativní posun v řešení problematiky. Drobné nedostatky vidím v hloubce zpracování, ovšem zvolené téma mnoho variant zpracování nedovolovalo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 13534