VAŠKO, J. S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Bakalář Jiří Vaško přišel sám s námětem úkolu, který nakonec vyústil v tuto bakalářskou práci. Celou dobu řešení práce prokazoval výjimečnou samostatnost jak v postupech práce, tak i ve vlastním řešení. Přesto projevoval zodpovědnost a pravidelně postup práce se mnou konzultoval. Pokud narazil na problém, řešil ho sám pomocí literatury a sám vyhledal konzultanta v příslušném úzkém oboru. Projevil velmi dobré teoretické znalosti i velmi dobré praktické a konstrukční dovednosti při tvorbě funkčního vzorku vyvíjeného zařízení. Tento vzorek na konci své práce přinesl a předvedl jeho funkceschopnost. Bakalář celou dobu pracoval svědomitě a usilovně, což se projevilo efektivním výsledkem. Náročnost zadání i vlastní úroveň bakalářské práce Jiřího Vaška pokládám za nadprůměrné. Zadání splnil v plném rozsahu. Navrhuji klasifikaci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Zadání bakalářské práce je náročné po odborné i časové stránce a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na absolventa bakalářského studia. Práce vyžaduje jednak porozumění průmyslové sběrnici RS-485 a návrhu hardware, jednak dobré znalosti programování jednočipových mikropočítačů. Student splnil požadavky zadání z hlediska cíle a vytvořil funkční prototyp. Dále student navrhnul konkrétní řešení včetně fyzického umístění modulu do vhodného plastového pouzdra. Předloženou prací bakalář potvrdil dobrou a komplexní orientaci v posuzované problematice. Po obsahové stránce je práce na odpovídající úrovni. Jak teoretická část, tak praktický návrh modulu jsou vypracovány správně. Zatímco teoretická část je plně převzata z odborné literatury a řádně ocitována, celá praktická část je dílo bakaláře. Z hlediska přehlednosti a důležitosti je práce členěna logicky a správně. V teoretickém rozboru jsou uvedeny základy jak protokolu SAIA S-BUS tak i sběrnice RS-485. V dalších kapitolách jsou smíchány části teorie s praktickým vypracováním. Tyto kapitoly mohou působit poněkud nepřehledně. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Až na jedinou výjimku v textu nechybějí odkazy na použitou literaturu. V kapitolách č. 2 a 3 jsou použity převzané obrázky, avšak není uveden jejich zdroj. Souhrnně však lze říci, že se práce svědčí o dostatečných odborných schopnostech bakaláře. Práci hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 30753