ŠUJAK, M. Port OS Linux pro signalový procesor DaVinci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Valach, Soběslav

Cílem diplomové práce byl port zavaděče (u-boot) a jádra operačního systému Linux na procesor řady DaVinci firmy Texas Instruments. Součástí portace systému bylo nastudovaní a upravení kompilačního tool-chainu pro danou architekturu z dostupných GNU překladačů pro ARM9, úprava a nastavení boot-loaderu a v neposlední řadě sestavení jádra OS Linux pro danou platformu. Pro vlastní realizaci a ověření funkce byla využita demonstrační deska osazená procesorem DaVinci DM6446, pamětí NOR, NAND, HDD, pamětí DDR2 a podpůrnými periferními zařízeními se kterými se diplomant musel seznámit a naučit správně zacházet. Diplomant ke své práci přistupoval aktivně, odpovědně a s plným nasazením. Na vlastní realizaci projektu pracoval samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Petyovský, Petr

Zadání této diplomové práce patří do skupiny náročných zadání, které jsou určeny pro studenty mající rozsáhlé znalosti a zkušenosti s operačními systémy a jejich fungováním. Zadání diplomové práce bylo sice splněno, ale z textu práce není možné tento fakt ověřit, neboť student nerozlišuje v popisu vlastní práci od popisu převzatých výsledků. Informaci o tom, že student zadání splnil, jsem byl nucen ověřit až konzultací s vedoucím práce, který potvrdil, že student úspěšně realizoval vhodné nástroje pro startování existujícího systému OS Linux, pomocí programu U-Boot, na vývojové desce DaVinci. Způsob řešení daného zadání svědčí o orientaci studenta v oboru a zvolené řešení je správné. Realizované výsledky ovšem nejsou obsaženy ani nijak prezentovány v textu práce. V textu práce postrádám úvodní kapitolu s vytýčením cílů práce. Kap 1 je věnována teoretickému úvodu, kde student popisuje základní komponenty procesoru TMS320DM644x obsahujícího jádro ARM9. Student v této kapitole uvádí základní informace o programátorském modelu a ovládání některých periferií (UART, PLL, DSP,Video systém, EMIF). V textu této kapitoly postrádám alespoň základní informace o jednotce správy paměti (MMU), které student věnoval v kapitole 1.2.8 jedinou větu a která je pro zavedení OS i bezpečný běh aplikací stěžejní. Text práce již obsahuje pouze kapitolu 2, která popisuje softwarové řešení, ze kterého jak je uvedeno výše, není patrno, zda jde o původní řešení studenta nebo o převzaté výsledky. Kapitola o zhodnocení dosažených výsledků, případně i kapitola uzavírající problematiku, chybí zcela. Mluvit o formálním zpracování práce je diskutabilní, neboť práce neobsahuje základní členění na kapitoly dle směrnice rektora č.2/2009 čl. 9 (úvod, závěr). V textu práce je pouze několik gramatických chyb, což svědčí o skutečnosti, že student věnoval tvorbě textu dostatek času a proto je pro mne záhadou, proč nedoplnil chybějící kapitoly tak, jak je zcela jistě kdysi psal ve své práci bakalářské. Přiložené CD je samo o sobě zpracováno daleko kvalitněji než text práce (obsahuje kopie citovaných dokumentů) a je rozčleněno na původní a převzatou práci studenta. Právě studium obsahu CD (kterému jsem díky absenci informací v textu práce, byl nucen věnovat dostatek času) a konzultaci s vedoucím práce se přikláním k názoru, že student vytvořil inženýrské dílo a práci doporučuji k obhajobě, s podmínkou že v rámci své prezentace uvede zhodnocení dosažených výsledků a označí to, co jsou výsledky jeho práce a co výsledky práce převzaté. Studentovi navrhuji hodnocení diplomové práce stupněm: uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 1/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

eVSKP id 22271