HRNČÍŘ, Z. Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregor, Jan

Diplomant se věnoval řešení DP po celou dobu soustavně, opatřil si řadu podkladů nezbytných jak pro dimenzování tepelných čerpadel tak pro ekonomické posouzení efektivnosti jednotlivých variant. Pracoval samostatně, konzultace s vedoucím práce využíval zejména k diskuzi dílčích výsledků za účelem upřesnění dalšího postupu řešení. Práce je po formální i jazykové stránce zpracována pečlivě, systematicky členěna do na sebe navazujících kapitol, výsledky jsou zpracovány převážně tabelární formou, přehlednější by však byla grafická forma. Zadání DP splnil v plném rozsahu. Prokázal přitom schopnost samostatné a systematické tvůrčí práce, orientoval se v dlouhodobě diskutabilní problematice efektivnosti kaskádního zapojení tepelných čerpadel a přispěl svým dílem k jejímu obohacení. Mimo celkově kladné hodnocení navrhuji jeho DP k ocenění jak na úrovni FEKT tak v celostátním měřítku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Diplomant splnil zadání DP v plném rozsahu.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20 Diplomant se věnoval řešení DP po celou dobu soustavně, opatřil si řadu podkladů nezbytných jak pro dimenzování tepelných čerpadel tak pro ekonomické posouzení efektivnosti jednotlivých variant. Pracoval samostatně, konzultace s vedoucím práce využíval zejména k diskuzi dílčích výsledků za účelem upřesnění dalšího postupu řešení.
Formální zpracování práce A 18/20 Práce je po formální i jazykové stránce zpracována pečlivě, systematicky členěna do na sebe navazujících kapitol, výsledky jsou zpracovány převážně tabelární formou, přehlednější by však byla grafická forma.
Využití literatury A 10/10 Diplomant využíval nejen literaturu doporučenou vedoucím práce, ale samostatně ji doplnil vlastní rešerší a dle potřeby si opatřoval potřebné údaje zejména technického a ekonomického charakteru i formou komunikace a dotazů na firmy a instituce z oboru.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šenk, Josef

Diplomant ve svém DP shromáždil obsáhlý podkladový materiál a při jeho zpracování prokázal schopnost jak samostatné teoretickéanalýzy tak její praktické aplikace na variantním řešení otopu a přípravě TUV typového rodinného domu. Provedl technické i ekonomické zhodnocení navržených variant zapojení tepelných čerpadela prokázal účelnost kaskádního zapojení pro variantu shorkovodním otopným systémem zatímco pro ostatní varianty řešení se jeví vhodnější aplikace jednostupňových TČ. Výsledky práce jsou cenným příspěvkem do problematiky účelnosti aplikace kaskádního zapojení TČ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce A 50/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 13505