RADIL, L. Model akumulace velkých objemů energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregor, Jan

Diplomant zpracoval obsáhlou rešerši dostupné literatury týkající se řešení problematiky akumulace velkých objemů energie a provedl její systematickou kompilaci. Prokázal přitom schopnost orientace v poměrně nové oblasti problematiky požadavků na akumulaci energie z obnovitelných zdrojů v souvislosti s jejich připojováním do rozvodné sítě ES, svůj inženýrský přístup k analýze problematiky i jistou technickou zručnost při realizaci modelu k demonstraci akumulace energie pomocí vodíkového cyklu. Pro obtíže spojené s realizační kapacitou dílny ÚEEN byl model akumulace energie prostřednictvím vodíkového cyklu dohotoven těsně před termínem odevzdání DP, proto nebylo možno ověřit funkci celého komplexu, odděleně však byly ověřeny funkce jednotlivých komponent.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20 V průběhu práce na DP autor pobýval na cca měsíční zahraniční stáži, což způsobilo přerušení kontinuity zejména experimentální části práce a projevilo se zmínšným skluzem v realizaci modelu akumulace.
Splnění zadání A 45/50 Pro obtíže spojené s realizační kapacitou dílny ÚEEN byl model akumulace energie prostřednictvím vodíkového cyklu dohotoven těsně před termínem odevzdání DP, proto nebylo možno ověřit funkci celého komplexu, odděleně však byly ověřeny funkce jednotlivých komponent.
Formální zpracování práce A 18/20 Práce jako celek je zpracována pečlivě a přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol, pouze poslední kapitola je příliš stručná, což svědčí o závěrečném spěchu.
Využití literatury A 10/10 Diplomant zpracoval obsáhlou rešerši dostupné literatury týkající se řešení problematiky akumulace velkých objemů energie především z obnovitelných zdrojů a provedl její systematickou kompilaci.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Barath, Peter

Pan Bc. Radil se zabýval ve své diplomové práci modelem akumulace velkých objemů energie na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Práce je v rozsahu 65 stran včetně seznamu použité literatury a příloh. Práce je přehledně rozčleněna do 9 tí kapitol, které obsahují teoretické a praktické zhodnocení využití akumulace energie s využitím metalhydridového zásobníků. Experimentální část popisuje návrh zapojení a využití MH zásobníku pro akumulaci energie resp. vodíku. Práce je zpracována velmi přehledně a systematicky (přehledné tabulky, grafické závislosti). Z práce je patrné, že pan Bc. Radil se velmi dobře seznámil s danou problematikou a získal velmi dobré znalosti v tomto oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 13506