ČÍŽ, P. Návrh jednoválcového zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Zadání výše uvedené diplomové práce pana Petra Číže bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti technické mechaniky, dynamiky spalovacích motorů, mechaniky těles, včetně zvládnutí moderních počítačových CAD systémů, systémů pro výpočet metodou konečných prvků (MKP) a multi-body programů. K řešení diplomové práce diplomant přistupoval odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především návrh samotné konstrukce v programu Pro/ENGINEER a v návaznosti na to pak přípravu a realizaci výpočtů v MKP programu ANSYS a MBS programu Adams. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. S jejich využitím pak dospěl k celkovému návrhu jednoválcového zkušebního motoru.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rasch, František

Navrhovaná známka

Rasch, František

Diplomová práce pana Petra Číže měla za cíl navrhnout jednoválcový zážehový motor. V úvodní části se diplomant věnuje popisu konstrukce spalovacího motoru, porovnává zde různá provedení bloku motoru, vložek válců apod. Následuje kapitola zaměřená na stanovení hlavních rozměrů navrhovaného motoru, doplněná 3D modelem bloku válce. Výpočtový model klikového hřídele a bloku válce uzavírá celou diplomovou práci. Celá práce je přehledně členěna do logicky sestavených kapitol. Přehledné 3D modely doplňují text pro lepší představu o provedené práci. Z hlediska grafické stránky, se průběhy sil od tlaku plynů zobrazují tak aby nebyla zobrazovaná křivka přerušena v místě její podstatné změny (str.49,50,51). Diplomová práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16772