NEKVAPIL, J. Řízení trojfázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klíma, Bohumil

Student řešil problematiku implementace řídicího algoritmu asynchronního stroje do mikroprocesoru s pevnou řádovou čárkou. Zpracovávaná problematika vyžaduje orientaci v širokém spektru oborů, počínaje elektrickými stroji, přes výkonovou a řídicí elektroniku, řídicí metody střídavých strojů, simulace až po postupy numerického zpracování signálů regulačních smyček v aritmetice s pevnou řádovou čárkou. Během řešení práce student pracoval aktivně a samotstatně, dobře spolupracoval s vedoucím práce. Čerpal informace z literárních zdrojů. Drobnou výtkou je, že student při zpracování obsahlé problematiky se příliš soustředil na komplexní výsledek, bez ověřování dílčích výsledků řešení, zejména při provádění simulací. Předpokládám však, že řešitelské postupy si osvojí praxí. Po obsahové stránce je práce zdařilá a obsahuje řadu využitelných informací. Slabší je stylistické zpracování, ale to je pochopitelné, protože student zpracovával téma v oborech které dříve příliš nestudoval a jsou pro něj do nové. Ve výsledku student úspěšně prokázal schopnost řešit samostatně úkoly na inženýrské úrovni. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Huták, Petr

Student splnil zadání práce bezezbytku. Práce je logicky členěna, rozsah jednotlivých kapitol je adekvátní jejich důležitosti. Přínosem práce je zejména kapitola sedmá, kde je vysvětlena problematika návrhu regulačních algorimů ve zlomkové aritmetice pro signálový procesor a následné ověření tohoto návrhu simulací. Slabinou práce je stylistická úprava a častý výskyt nepřesných pojmů. Přesto je práce srozumitelná a student prokázal dobrou orientaci v této poměrně rozsáhlé problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16774