NEČAS, M. Design tepelného čerpadla. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu – A, grafická úprava výkresů - B. Ačkoliv samo téma diplomové práce nenabízelo velký prostor pro aplikaci širšího spektra designérských inovací a myšlenek, vystavěl autor přeneseně na omezeném půdorysu tvarově vysoce kultivované řešení, respektující základní technické a technologické požadavky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karásek, David

Inovativní řešení stále frekventovanějšího zařízení. Studentovi se podařilo nalézt adekvátní výraz včetně detailů a grafického řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 16782