BRZA, L. Design rýpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu – B, grafická úprava výkresů - A. Na základě hluboké analýzy přichází posluchač s koncepcí rýpadla, které má technicky velmi invenčně navržený systém podvozkové skupiny. Prezentaci projektu poněkud uškodilo příliš malé měřítko předkládaného modelu stroje a místy rozpačité barevné i prostorové členění jinak velmi kultivovaného tvaru základního tělesa rýpadla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Celkové řešení exteriéru stroje se vyznačuje střízlivým, citlivě pojatým členěním základních hmot,v kubických celcích s konvexně vypnutou konturou a jemně členěným reliéfem bočnic korpusu.Jasné dominantní linie dodávají celku přesvědčivost a čistý výraz.Dovolím si však polemizovat s výrokem ,že jde o unikátní řešení,alespoň pokud jde o kabinu a kapotáž.Barevné řešení sice působí příznivě,je však otázka zda by z bezpečnostních důvodů neměl být výložník nebo násada v barvě světlé.Velmi oceňuji kvalitu vizualizací virtuálního modelu.Vážné výhrady mám ke stilistické úpravě a pravopisu textové části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16755