HLAVÁČEK, D. Konstrukční provedení čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Autor se ve své práci věnuje studiu hydrostatických převodníků především hydrogenerátorů. Od stručného historického úvodu pokračuje k základnímu dělení s vymezením funkce jednotlivých typů. V každé z oblastí popisuje hlavní konstrukce, princip jejich činnosti i důležité vztahy postihující stěžejní problematiku chodu těchto zařízení. Na několika příkladech jsou také zaznamenány vybrané charakteristiky. Téma práce vyžadovalo podrobné studium literatury a kladlo důraz na samostatnou práci autora. V tomto ohledu byl velmi svědomitý a čerpal z dostupných pramenů. Jako zdroj informací však mohla být využita i zahraniční literatura. Autorovi nechyběla iniciativa a schopnost postihnout hlavní problémy. Text studie je řazen systematicky a poměrně vhodně strukturován. Vytknout lze snad jen některé komplikované formulace a drobné pravopisné chyby. Úroveň bakalářské práce je i přesto velmi dobrá a je možné ji využít jako prvotní podklad pro bližší studium hydrostatických čerpadel. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutný, Luděk

Celková koncepce řešení: Bakalářská práce je přehledně a logicky uspořádána, v úvodu autor nejdříve nastínil historii a význam čerpadel v současnosti, načež navázal základním rozdělením hydraulických strojů dle různých hledisek. Poté následuje krátký popis hydrostatických a hydrodynamických strojů se shrnutím výhod a nevýhod. Ve zbývající (stěžejní) části se student věnuje výčtu různých hydrostatických čerpadel a na konec přichází přehled charakteristik hydrogenerátorů a hydromotorů. V samotném závěru je shrnuta koncepce řešení práce a jsou uvedeny nejdůležitější aspekty, na které by se měl brát zřetel při výběru čerpadla. Zhodnocení vypracování úkolu: Bakalářská práce se týká problému konstrukčního provedení hydrostatických čerpadel. Autor ke každému typu čerpadla uvedl přehledně princip činnosti, pracovní parametry, jeho klady i nedostatky, vztah pro výpočet geometrického objemu, a vše doplnil obrázkem. Kde bylo třeba, nastínil problémy a jejich možné řešení konstrukčního návrhu čerpadla. Po grafické stránce je práce dobře provedena; malý nedostatek by se dal najít v rozvržení textu a obrázků na několika místech, ale to nenarušuje celkově dobrou podobu práce. Dílčí chyby, připomínky: Některé obrázky jsou nedostatečně popsané, tím pádem pro laika nepřehledné: str.15 - obr.4; str.16 - obr.5; str.33 – obr.28...tady by stačilo naznačit osu rotace stroje Úvod: 2. řádek – slovo „naopak“ by mělo být vynecháno (pokud se týká čerpadla). poslední řádek – Watt není jednotkou energie. str. 21: obr. 10 – proč nejsou obrázky prohozeny tak, aby odstavci a) odpovídal obr. 10a)? str. 35: předposlední řádek – do výtlačného místo do sacího prostoru Z pohledu stavby vět a textu jsou často používány krátké jednoduché věty. Pro lepší čitelnost by se hodilo užívat více souvětí, avšak ne příliš složitá. Celkové hodnocení: Cílů práce bylo dosaženo v plném rozsahu. Student prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje a proto jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29443