KLIMEŠ, R. Multimediální výuka projektování elektrotechnických výrob a logistika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Bakalářská práce byla zaměřena na multimediální výuku projektování výrob a logistiky. Pan Roman Klimeš prostudoval doporučenou literaturu z dané oblasti a v zadané problematice se dobře orientuje. Poznatků získaných při studiu a zpracování teoretické části plně využil a použil je v části praktické. Přínosem je program umožňující podporu výuky s možností vkládat další multimediální doplňky pro výuku. Významné je také praktické řešení návrhu skladu. Student prokázal schopnosti samostatně řešit zadaný úkol, pracoval velice samostatně a jeho práce má vysokou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Krbek,, Jaroslav

Práce obsahuje dobře zpracovaný přehled technických zařízení a činností nezbytných pro projektování elektrotechnických výrob a logistiky. Dále jsou v práci zdařile aplikovány získané poznatky dané problematiky na několika projekčních návrzích v konkrétních příkladech. Ve druhé části zadání bakalářské práce je navržen systém multimediální prezentace, který lze velmi dobře využít pro výukové účely. Zadání práce student úspěčně splnil v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 15692