MILER, V. Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernikář, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vepřek, Jiří

Řešitel do důsledku splnil jednotlivé body zadání, které jsou zpracovány do podrobností, dávající ucelený obraz o řešené problematice. V rámci řešení navrhl nové postupy a sledy operací v řešení problematiky defektace. Bakalářská práce je již využívána při tvorbě dokumentace procesu defektace v rámci zdokonalování Integrovaného systému managementu podniku. Proces defektace bude zařazen do procesní mapy podniku jako samostatný proces.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 29461