POSPÍCHAL, M. Digitální televizní vysílání podle standardu DVB-H [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá problematikou kódování a modulace signálu digitální televize podle standardu DVB-H (a částečně i DVB-T). Práce je rozdělena do třech hlavních částí, z nichž nejdůležitější a nejrozsáhlejší představuje experimentální část s výsledky měření kvality signálu při různě nastavených parametrech I/Q kodéru a modulátoru OFDM. Student provedl řadu měření, kdy analyzoval vliv nastavených parametrů při přenosu na dosaženou chybovost a modulační chybu a dále na kvalitu příjmu na stolním set-top boxu. Bohužel pro měření nebyl k dispozici analyzátor OFDM v módu 4k a ani mobilní terminál (telefon) s podporou DVB-H. Byly tak analyzovány pouze módy 2k a 8k a neseným obrazem v transportním toku byl MPEG-2 komprimovaný program. Student v laboratoři pracoval zcela samostatně a konzultace využíval k prezentaci výsledků měření. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Prokopec, Jan

Bakalářská práce na aktuální téma DVB-H obsahuje velké množství naměřených parametrů a podrobnou interpretaci výsledků. První část práce je věnována teoretickému rozboru vlastností DVB-T/H a možnostem měření parametrů v laboratorních podmínkách s vybavením dostupným na UREL. Praktická část obsahuje zapojení měřícího pracoviště a výsledky měření. Student provedl obrovské množství práce při získávání dat a jejich následné interpretaci. Práce obsahuje analýzu kvality přenosu při šíření kanálem s AWGN a provedl srovnání výsledků z měřícího přijímače se set-top boxem. Vzhledem k zadání práce do oblasti mobilního příjmu DVB-H bych očekával měření pro šíření signálu kanálem s rychlým únikem a vliv vícesteného šíření na kvalitu. Drobné připomínky lze vznést k diskusi výsledků, některé souvislosti jsou však nad rámec bakalářského studia. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni s minimem chyb. Zadání práce bylo splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 14608